install theme

(Source: ava--gardner)

b c a d

(Source: lust4life80)

b c a d

Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca,” Das Kunstblatt, Potsdam, vol. 10, no. 3 (1926)

Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca,” Das Kunstblatt, Potsdam, vol. 10, no. 3 (1926)

(Source: theloudest--minds)

b c a d
b c a d

T. Rex | Ballrooms of Mars

b c a d
b c a d
b c a d

(Source: sashagr3y)

b c a d

(Source: dirtyoldhoe)

b c a d
snowce:

Jimmy DeSana, Debbie Harry, 1977
b c a d
bitkoin:

Peter Halley, Blue Cell with Triple Conduit, 1986
b c a d
chocolateist:

I beg to differ, tumblr.

that’s hilarious 

chocolateist:

I beg to differ, tumblr.

that’s hilarious 

(Source: nevver)

b c a d
b c a d
b c a

(Source: feedtheflies)

b c a d
Back to top